فرز نجاری میزی Hammer مدل F3

F3 یک میز فرز نجاری میزی کارگاهی فلدر است با برند Hammer.
این ماشین نجاری دارای بدنه ای بسیار مقاوم و میز ریخته گری شده بسیار دقیق و سنگین است.
همچنین این ماشین دارای میز ریلی با سیستم X-ROLL می باشد.
قطر دریچه ابزار گیر آن ۱۸۰mm است و گونیا آن قابلیت ابزار خوری تا قطر ۲۲۰mm را دارد.
قیمت میز فرز نجاری هامر بسیار اقتصادی و مقرون به صرفه خواهد بود.

میز فرز نجاری

ویژگی های میز فرز نجاری هامر مدل F3 :

این میز فرز نجاری فلدر دارای میز ریلی x-roll و با طول ۸۰ سانتی متر است.
بصورت آپشنال طول این میز می تواند با طول های ۱۲۰۰mm یا ۲۰۰۰mm سفارش داد.
این دستگاه دارای ۴ حالت سرعت ۱۰.۰۰۰، ۸۰۰۰، ۶۰۰۰، ۳۰۰۰ دور بردقیقه می باشد.
دارای گونیای بسیار کارآمد و دقیق با دهانه ابزارگیر ۲۲۰mm می باشد.
قیمت میز فرز نجاری هامر بسیار اقتصادی است و مناسب برای هرگونه کارگاهی خواهد بود.
این ماشین دارای مشخصات فنی بسیار مناسب و کارایی بالایی خواهد داشت.

[tm_spacer size=”lg:30″][tm_slider gutter=”30″ items_display=”xs:1;sm:2;md:3;lg:3″ items=”%5B%7B%22image%22%3A%225812%22%2C%22sub_title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%84%20%22%2C%22title%22%3A%22%D9%85%DB%8C%D8%B2%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%20%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20F3%22%2C%22text%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%84%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%204%20%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%5Cn%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%84%20%DB%B9%DB%B0%20%D8%AA%D8%A7%20%DB%B4%DB%B5%20%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%5Cn%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%20%DB%B3%DB%B0%DB%B0%DB%B0%2F%DB%B6%DB%B0%DB%B0%DB%B0%2F%DB%B8%DB%B0%DB%B0%DB%B0%2F%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B0RPM%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225813%22%2C%22sub_title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%84%20%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%22%2C%22title%22%3A%22Hammer%20F3%22%2C%22text%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%84%20%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%2090%20%D8%AA%D8%A7%2045%20%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%5Cn%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%84%20%D9%82%D8%B7%D8%B1%20%DB%B3%DB%B0mm%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%DB%B1%DB%B0%DB%B0mm%5Cn%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20MF%20%D9%82%D8%B7%D8%B1%20%DB%B3%DB%B0mm%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%DB%B1%DB%B0%DB%B0mm%5Cn%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20MF%20%D9%82%D8%B7%D8%B1%20%DB%B3%DB%B2mm%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%DB%B1%DB%B0%DB%B0mm%5Cn%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20MF%20%D9%82%D8%B7%D8%B1%20%DB%B3%DB%B5mm%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%DB%B1%DB%B0%DB%B0mm%5Cn%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20MF%20%D9%82%D8%B7%D8%B1%20%DB%B1.%DB%B2%DB%B5%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86%20(%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85)%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%DB%B1%DB%B0%DB%B0mm%5Cn%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20MF%20%D9%88%20%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%5Cn%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D9%86%D8%B3%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87%20%DB%B2%DB%B2%DB%B0mm%5Cn%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%82%D8%B7%D8%B1%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%20%DB%B1%DB%B8%DB%B0mm%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225814%22%2C%22sub_title%22%3A%22%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%22%2C%22title%22%3A%22Hammer%20F3%22%2C%22text%22%3A%22%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%20%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%D9%87%20%D9%88%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%20%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225815%22%2C%22sub_title%22%3A%22%D8%AF%D9%82%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%22%2C%22title%22%3A%22Hammer%20F3%22%2C%22text%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%5Cn%D8%AE%D8%A7%DA%A9%20%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%81%D8%B9%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%D8%B4%D8%AF.%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225816%22%2C%22sub_title%22%3A%22%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%84%22%2C%22title%22%3A%22%D9%85%DB%8C%D8%B2%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%20%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D9%84%D8%AF%D8%B1%22%2C%22text%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%20%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225817%22%2C%22sub_title%22%3A%22%D9%81%D9%86%D8%B3%20%22%2C%22title%22%3A%22%D9%85%DB%8C%D8%B2%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%20%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%2C%22text%22%3A%22%D9%81%D9%86%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%5D” auto_play=”3000″]
[tm_spacer size=”lg:30″]

مشخصات فنی :

به طور کلی مشخصات فنی این ماشین را می توان در ۳ کلاس مختلف دسته بندی کرد:
مشخصات الکتریکی
مشخصات یونیت اسپیندل و فنس آن
مشخصات فنی میز و گونیای میز بهمراه OUTRIGGER
مشخصات عمومی

مشخصات الکتریکی :

برق مصرفی ۳ فاز ۴۰۰ ولت و قابل سفارش با ۳ فاز ۲۳۰ ولت و یا تک فاز ۲۲۰ ولت
فرکانس برق مصرفی ۵۰HZ و بصورت آپشنال ۶۰HZ که در ایران فرکانس ۵۰HZ است
توان موتور بصورت استاندارد ۴HP وقابل سفارش با ۵.۵HP
قابل سفارش با کلید STOP اضطراری

مشخصات یونیت اسپیندل و فنس آن :

زاویه خوری اسپیندل ۹۰ تا ۴۵ درجه
سرعت ۳۰۰۰/۶۰۰۰/۸۰۰۰/۱۰۰۰۰RPM
دارای اسپیندل قطر ۳۰mm و با ارتفاع ۱۰۰mm
قابل سفارش با اسپیندل با سیستم MF قطر ۳۰mm و ارتفاع ۱۰۰mm
قابل سفارش با اسپیندل با سیستم MF قطر ۳۲mm و ارتفاع ۱۰۰mm
قابل سفارش با اسپیندل با سیستم MF قطر ۳۵mm و ارتفاع ۱۰۰mm
قابل سفارش با اسپیندل با سیستم MF قطر ۱.۲۵ اینچ (یک و یک چهارم) و ارتفاع ۱۰۰mm
قابل سفارش با اسپیندل با سیستم MF و کولت خور
دارای فنس اسپیندل با دهانه ۲۲۰mm
بیشترین قطر ابزار خوری  میز ۱۸۰mm

مشخصات فنی میز و گونیای میز بهمراه OUTRIGGER

طول میز در حالت استاندارد ۸۰۰mm
میز با طول ریل ۱۲۵۰mm قابل سفارش
میز با طول ریل ۲۰۰۰mm قابل سفارش
میز قابل سفارش بهمراه میز Outrigger با ۱۱۰۰mm طول و گونیای ۱۳۰۰mm

مشخصات عمومی

ابعاد میز ۹۵۰ * ۳۷۰ میلی متر
وزن ماشین ۳۵۰ کیلو گرم

قیمت میز فرز نجاری:

برای کسب اطلاع از قیمت میز فرز نجاری با کارشناسان ما تماس بگیرید