فرم ارسال

درخواست سرویس

در صورتی که برای دستگاه خود، احتیاج به خدمات سرویس و تعمیر دارید، می توانید با استفاده از فرم زیر، اطلاعات خود و دستگاه مورد نظر را وارد کرده، و اقدام به ارسال درخواست سرویس نمایید.

آپلود عکس (در صورت نیاز)
فرم ارسال

درخواست قطعه

در صورتی که برای دستگاه خود، احتیاج به تعویض و خریداری قطعه دارید، می توانید با استفاده از فرم زیر، اطلاعات خود و دستگاه مورد نظر را وارد کرده، و اقدام به ارسال درخواست قطعه نمایید.

آپلود عکس (در صورت نیاز)
X