لبه چسبان Homag سری S-240

سری S-240 دارای سطح اتوماسیون و توان عملیات بسیار بالا و استهلاک کم است. بطور کلی دستگاه لبه چسبان یا هوماگ، برانت Berandt سری EDGETEQ S-240 ​بیشتر برای کارگاه های با حجم کاری بالا و کارگاه های خدماتی توصیه می شود. این ماشین ۱۱ متر بر دقیقه دارای رابط کاربری و کنترل پنل بسیار کارآمد است که کار با آن بسیار ساده خواهد بود. قیمت دستگاه لبه چسبان برندت بر حسب مدل و آپشن های انتخابی بسیار متفاوت خواهند بود. این ماشین آلات به همراه یونیت airTech قابل سفارش است.

لبه چسبان Brandt

ویژگی های دستگاه های لبه چسبان هوماگ سری EDGETEQ S-240

این سری از لبه چسبان های هوماگ دارای بدنه ای بسیار محکم و صلب هستند. سری S-240 شامل ۱۰ مدل با آپشن های مختلف است. این ماشین هوماگ قابلیت نوار کاری پانل های تا ۵۰ میلی متر ضخامت را توسط نوارهای تا ۳ میلی متر ضخامت را دارند. این ماشین آلات قابلیت لبه چسبانی بدون درز را به لطف استفاده از تکنولوژی airTec دارند. این دسته از ماشین آلات به راحتی قابلیت استفاده از پیش فرز را دارند.

[tm_spacer size=”lg:30″]
[tm_slider gutter=”30″ auto_play=”4000″ items_display=”xs:1;sm:2;md:3;lg:3″ items=”%5B%7B%22image%22%3A%225582%22%2C%22sub_title%22%3A%22%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%84%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%22%2C%22title%22%3A%22EDGETEQ%20S-240%22%2C%22text%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1%207%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86%DB%8C%20%D9%84%D9%85%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225583%22%2C%22sub_title%22%3A%22%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%DA%86%D8%B3%D8%A8%20%D8%B2%D9%86%DB%8C%22%2C%22title%22%3A%22EDGETEQ%20S-240%22%2C%22text%22%3A%22%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%DA%86%D8%B3%D8%A8%20%D8%B2%D9%86%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%B6%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%AA%203%20%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225584%22%2C%22sub_title%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%20%D8%AA%D9%87%20%D8%B2%D9%86%22%2C%22title%22%3A%22EDGETEQ%20S-240%22%2C%22text%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%20%D8%AA%D9%87%20%D8%B2%D9%86%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D9%88%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%20%D9%88%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AF%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225585%22%2C%22sub_title%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D9%88%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%22%2C%22title%22%3A%22EDGETEQ%20S-240%22%2C%22text%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D9%88%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D9%88%20%D8%A2%D9%BE%D8%B4%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225586%22%2C%22sub_title%22%3A%22%DA%A9%D8%B1%D9%86%D8%B1%20%D8%B2%D9%86%22%2C%22title%22%3A%22EDGETEQ%20S-240%22%2C%22text%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D9%86%D8%B1%20%D8%B2%D9%86%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20tracer%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225587%22%2C%22sub_title%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%87%20%DA%86%D8%B3%D8%A8%22%2C%22title%22%3A%22EDGETEQ%20S-240%22%2C%22text%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%87%20%DA%86%D8%B3%D8%A8%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%5D”][tm_spacer size=”lg:30″]

مشخصات فنی لبه چسبان هوماگ سری S – 240

مدل ۱۲۲۰FC و ۱۲۲۰C و ۱۲۳۰FC

  • مدل ۱۲۲۰C دارای ایستگاه های چسب زن، سر و ته زن ، فرز بالا و پایین، کرنر زن، لیسه نوار و پولیش است
  • مدل ۱۲۲۰FC دارای ایستگاه های پیش فرز، چسب زن، سر و ته زن ، فرز بالا و پایین ،کرنرزن ، لیسه نوار و پولیش است
  • مدل ۱۲۳۰FC دارای ایستگاه های پیش فرز، چسب زن، سر و ته زن ، فرز بالا و پایین ،کرنرزن ، لیسه نوار و پولیش و یک جای خالی برای آپشن دیگر است
  • طول دستگاه ۱۲۲۰C حدودا ۴۱۵۳ میلی متر است با ۱۲۴۰ کیلوگرم وزن
  • طول دستگاه ۱۲۲۰FC حدودا ۴۱۵۳ میلی متر است با ۱۲۹۰ کیلوگرم وزن
  • طول دستگاه ۱۲۳۰FC حدودا ۴۷۷۳ میلی متر است با ۱۵۰۰ کیلوگرم وزن
  • کمترین عرض قطعه کار ۷۰ میلی متر
  • ضخامت قطعه کار ۸ تا ۵۰ میلی متر
  • ضخامت نوار لبه ۰.۴ تا ۳ میلی متر
  • سرعت کاری ۱۱ متر بر دقیقه
[tm_spacer size=”lg:30″]

قیمت لبه چسبان :

برایکسب اطلاع از قیمت لبه هوماگ با کارشناسان شرکت تماس حاصل بفرمائید

مکان ما بر روی نقشه: