لبه چسبان کارگاهی هوماگ مدل EDGETEQ S-200 1110/1110F

دستگاه لبه چسبان هوماگ مدل EDGETEQ S-200 1110 در واقع یک لبه چسبان ۳ ایستگاه است که در مدل EDGETEQ S-2001110F این به دستگاه ۴ ایستگاه پیش فرزدار ارتقاء خواهد یافت.سرعت کاری این ماشین ها ۸ متر بر دقیقه است. قیمت لبه چسبان کارگاهی فوق آلمانی با توجه به کیفیت و عملکرد و خدمات پس از فروش فوق العاده مناسب و مقرون به صرفه خواهد بود.

دستگاه لبه چسبان هوماگ EDGETEQ S-200

دستگاه لبه چسبان هوماگ EDGETEQ S-200

ویژگیهای لبه چسبان کارگاهی هوماگ سری EDGETEQ S-200

این سری از ماشین آلات لبه چسبان pvc هوماگ بسیار منعطف و دارای عملکرد منحصر به فردی هستند. قطعه کار در مدل ۱۱۱۰ ابتدا در ایستگاه اول نوار pvc به نر کار چسبانده می شود و در ایستگاه بعدی سر و ته نوار با دقت بسیار زیادی برش داده می شوند و در ایستگاه بعدی نوار لبه توسط فرز بالا و پایین به دقت پرداخت می شوند.

[tm_spacer size=”lg:30″]
[tm_slider gutter=”30″ items_display=”xs:1;sm:2;md:3;lg:3″ items=”%5B%7B%22image%22%3A%225554%22%2C%22sub_title%22%3A%22%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D9%BE%D9%86%D9%84%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%84%D8%A8%D9%87%20%DA%86%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%20pvc%20%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%DA%AF%22%2C%22text%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1%207%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86%DB%8C%20%D9%84%D9%85%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225555%22%2C%22sub_title%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%84%D8%A8%D9%87%20%DA%86%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%20pvc%20%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%DA%AF%20%22%2C%22text%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%D9%84%201110F%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%D8%A8%D9%88%D8%AF.%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D9%84%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%84%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4%20%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225556%22%2C%22sub_title%22%3A%22%D8%B3%D8%B1%D9%88%20%D8%AA%D9%87%20%D8%B2%D9%86%20%DA%AF%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%84%D8%A8%D9%87%20%DA%86%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%20pvc%20%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%DA%AF%22%2C%22text%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2%20%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%AC%DA%A9%20%D9%BE%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225560%22%2C%22sub_title%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%DA%86%D8%B3%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%BA%D9%84%D8%AA%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%84%D8%A8%D9%87%20%DA%86%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%DA%AF%22%2C%22text%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%DA%86%D8%B3%D8%A8%20%D8%B2%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%20%DA%86%D8%B3%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B3%D9%BE%D8%B3%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%20pvc%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%AF%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%202%20%D8%BA%D9%84%D8%AA%DA%A9%20%DA%A9%D9%87%20%D9%87%D8%B1%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%DA%A9%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.%20%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D9%82%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225561%22%2C%22sub_title%22%3A%22%D8%B3%D8%B1%D9%88%20%D8%AA%D9%87%20%D8%B2%D9%86%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%84%D8%A8%D9%87%20%DA%86%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%20pvc%20%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%DA%AF%22%2C%22text%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%20%D8%AA%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D9%82%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%B4%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225562%22%2C%22sub_title%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D9%88%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%22%2C%22title%22%3A%22%D9%84%D8%A8%D9%87%20%DA%86%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%DA%AF%22%2C%22text%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D9%82%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D9%88%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D9%88%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%5D” auto_play=”4000″][tm_spacer size=”lg:30″]

مشخصات و مزایای فنی:

  • لبه چسبانی با نوار پی وی سی، زهوار چوبی ۰.۴ تا ۳.۰ میلی متر
  • طول ماشین ۳.۶۷۲
  • دارای شاسی محکم و قابل ارتقاء
  • مدل ۱۱۱۰ دارای ۳ ایستگاه های چسب زنی، سر و ته زنی، فرز بالا و پایین
  • در مدل ۱۱۱۰F دارای ۴ ایستگاه های پیش فرز، چسب زنی، سر و ته زنی ، فرز بالا و پایین
  • در هر دو مدل ایستگاه های لیسه نوار و لیسه سطح بصورت سفارشی قابل نصب است.
  • ضخامت قطعه کار ۸ تا ۴۰ میلی متر
  • سرعت تغذیه ۸ متر بر دقیقه
  • وزن ۱۱۱۰ برابر ۷۰۰ کیلوگرم و وزن ۱۱۱۰F معادل ۷۵۰ کیلوگرم خواهد بود
  • فشار باد مورد نیاز ۶ بار

 

مکان ما بر روی نقشه:

[tm_spacer size=”lg:30″]