با توجه به حجم انبوه تقاضا و نیاز در آموزش کار با دستگاه های برش و pvc چه از طرف کارفرمایان و چه از طرف عزیزانی که تقاضای کسب مهارت در زمینه ماشین آلات دورکن و لبه چسبان را دارند، بر آن شدیم تا دوره تخصصی آموزش کار با دستگاه های دورکن و لبه چسبان یا همان دوره آموزش اپراتوری دورکن و لبه چسبان را در کمترین زمان توسط کارشناسان خبره و دوره دیده در آلمان برگزار کنیم. در این دوره بصورت تخصصی کار کردن با این دو ماشین با رعایت کردن تمام نکات فنی و ایمنی آموزش داده خواهد شد.

[tm_spacer size=”lg:40″]

[tm_spacer size=”lg:40″][tm_slider gutter=”30″ items_display=”xs:1;sm:2;md:3;lg:3″ items=”%5B%7B%22image%22%3A%225000%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%86%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225002%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%84%D8%A8%D9%87%20%DA%86%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225004%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD%20%D8%A8%D8%B1%D8%B4%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%86%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225005%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20PVC%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%5D” auto_play=”2000″][tm_spacer size=”lg:40″]

تماس با ما:
۰۲۱۵۶۷۱۷۶۷۸-۹
۰۹۱۲۹۳۶۴۲۹۸

آدرس:
تهران، احمد آباد مستوفی، میدان پارسا، صنوبر چهارم شمالی، شهرک بهسازی صنایع چوب ایران، سالن ۱۶B

موقعیت ما بر روی نقشه: